Zebranie wiejskie – ustalenia

18 marca 2024 r. w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem zastępcy wójta gminy Nowy Targ Wiesława Parzygnata, sołtysa wsi Dursztyn Stanisławy Sołtys, radnego gminnego Krzysztofa Waniczka oraz mieszkańców Dursztyna. Osób podpisanych na liście było 26.

Po czynnościach organizacyjnych wyłoniono protokolanta zebrania, Krystynę Waniczek, a następnie przedstawiono kolejne punkty do omówienia.

Na początek sołtys wsi Stanisława Sołtys przedstawiła obecnym porządek zebrania, na który złożyły się:

  1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.;
  2. podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki;
  3. podział budżetu sołectwa na 2024 r.;
  4. dyskusja i wolne wnioski;
  5. sprawy bieżące.

Proponowany przez nią porządek obrad przyjęto jednomyślnie. Zaraz potem sołtys wsi przestawiła dochody i wydatki z remizy. Z 2022 r. do wykorzystania zostało 25 zł. Przychody wyniosły 2.300,00 zł, koszty 2.129,70 zł. Do przeniesienia na 2024 r. zostało 195,30 zł.

1. W kwestii wykonania budżetu sołectwa za 2023 r. Stanisława Sołtys wyjaśniła, że fundusz sołecki w kwocie 42.245,52 zł w całości przeznaczono na drogi. W 2023 r. do dyspozycji Rady Sołeckiej postawiono 203.082,00 zł. Wydatki w kilku wymienionych przez nią działach (“rolnictwo i leśnictwo”, “transport i łączność”, “promocja”, “gospodarka mieszkaniowa”, “gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, “oświata i wychowanie”, “bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.”) wyniosły łącznie 357.176,35. Saldo jest więc ujemne i wynosi – 154.094,35 zł.  Z czego najważniejszą inwestycją było asfaltowanie drogi Do Grapy. Sołectwo wydało na ten cel kwotę 244.171.61 zł, dlatego saldo do przeniesienia na 2024 r. jest ujemne. Wśród pozostałych wydatków znalazło się: odśnieżanie, dzierżawa i konserwacja słupów oświetleniowych, naprawa dróg, monitoring pojazdów, koszenie poboczy, prace ziemne, prowadzenie strony internetowej, aktualizacja ewidencji gruntów, zakup rolet do remizy OSP, zakup maszyny do waty cukrowej, oświetlenie uliczne i inne. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 przyjęto jednomyślnie.

Po wystąpieniu pani sołtys głos zabrał wicewójt Wiesław Parzygnat, który poinformował zebranych, że wydatki budżetu gminy na rzecz sołectwa Dursztyn w roku 2023 wyniosły 1.700.615,00 zł. Pieniądze przeznaczono na:

  • remont drogi rolniczej, drogi gminnej oraz remont cząstkowy nawierzchni po zimie,
  • modernizację dróg – nadzór inwestorski,
  • oświatę i wychowanie (koszty utrzymania szkoły wraz z wynagrodzeniem nauczycieli),
  • dokumentację projektową dla zadania rozbudowy szkoły podstawowej w Dursztynie,
  • i inne

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. przyjęto jednogłośnie.

2. Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez radę sołecką i mieszkańców wsi działki zlokalizowanej na ul. Polnej – koszt 15.000,00 zł. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

3. Trzecim punktem tego zebrania było  przedstawienie i podział budżetu sołectwa na 2024 r. I tak: fundusz sołecki w kwocie 43.529,70 zł postanowiono przeznaczyć na drogi. I tu p. sołtys zaproponowała, żeby składowany pod Kirą destrukt asfaltowy wykorzystać na utwardzenie i podciągnięcie dalej biegnącej tam drogi. Podkreśliła również, że nie będzie tolerowała dalszego niszczenia tej drogi przez rolników, gdyż tak źle, jak w minionym sezonie jesienno-zimowym jeszcze nie było (zwłaszcza na odcinku od pasieki p. Bigosa w dół). Zaapelowała o rozsądek i rozwagę w wykorzystywaniu dróg, zwłaszcza wtedy, kiedy jest mokro i nadmieniła, że dalsze akty dewastacji wspólnego dobra, jakim są drogi, będą zgłaszane na policję.

Środki  postawione w 2024 r. do dyspozycji Rady Sołeckiej  to 214.555,00 zł. Po odjęciu długu z 2023 r. będzie to jednak 60.460,65 zł. I tu sołtys wsi zaapelowała do wicewójta o sfinansowanie w 100% remontu drogi do szkoły. Zaproponowany przez głosy z sali remont drogi Pod Jartaki wójt obwarował potrzebą posiadania tytułu prawnego do nieruchomości (droga jest własnością urbaru). Z racji tak znikomej puli środków zdecydowano przeznaczyć je na bieżące potrzeby. Nie było głosów sprzeciwu. Propozycję podziału budżetu sołectwa na 2024 r. przegłosowano i przyjęto jednomyślnie.

4. Ostatnim punktem tego zebrania wiejskiego była dyskusja i wolne wnioski. Rozpoczął ją swoim wystąpieniem radny gminny Krzysztof Waniczek, który zaznaczył, że z racji niestosowania się do ustalonych zasad składowania czegoś pod Kirą (była zgoda na trawę i gruz, a powstało dzikie wysypisko śmieci), wprowadza się kategoryczny zakaz składowania tam nawet tego. Drugim aspektem jego wystąpienia było zaprezentowanie przybyłym znalezionego w lesie drewnianego kołka z wbitym weń metalowym trzpieniem – pułapki na motocyklistów. Zaapelował o rozsądek, by nie robić czegoś, co nosi znamiona czynu zabronionego i może skończyć się tragedią!

Mocno eksplorowanym tematem tego zebrania była kwestia planowanej budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną. I tu wicewójt przedstawił przybyłym satysfakcjonującą wszystkich koncepcję tego budynku, zaznaczając, że jego projekt wyceniono na 54 tys. zł, a koszt budowy oszacowano na ok. 10 mln zł. Budynek będzie ulokowany w granicach istniejącej działki i wyposażony w takie udogodnienia jak, pompa ciepła, fotowoltaika i inne. Cały proces uzyskiwania zezwoleń na budowę rozpocznie się jednak od nowa.

Wśród głosów z sali znalazły się też pytania o możliwość wybudowania w Dursztynie amfiteatru pod wydarzenia kulturalne. I tu p. sołtys wyjaśniła, że projekt takiej sceny pod remizą wyceniono na 19 tys. zł, a samą scenę na 600 tys. zł. Jeśli jednak nie uda się pozyskać na ten cel środków z zewnątrz, inwestycję trzeba będzie odłożyć. Padły też pytania o możliwość dofinansowania przez Urząd Gminy Nowy Targ budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wójt dał taką nadzieję; oraz pytanie o założenie kanalizacji w Dursztynie – wójt zaapelował o trzymanie się priorytetów (“albo szkoła, albo kanalizacja”). Zgłoszono też potrzebę udrożnienia fosy na ul. Słonecznej.

5. Na zakończenie zebrania p. sołtys podziękowała mieszkańcom za odśnieżanie chodników i zaapelowała o sprzątanie przy swoich posesjach i po swoich zwierzętach. Po jej wystąpieniu nastąpiła jeszcze prezentacja kandydatów ubiegających się o mandat radnych gminnych – Krzysztof Waniczek i Bożena Bigos, mandat powiatowy – Ilona Babiak i Ewa Samek. Głos zabrał też Wiesław Parzygnat ubiegający się o stanowisko wójta.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


2 × pięć =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.