Poznać i zrozumieć: Czesi, Słowacy, Polacy i Węgrzy w Europie Środkowej

21-22 kwietnia 2017 r. w Nowym Targu odbywać się będą wykłady, dyskusje i debaty naukowców zajmujących się dziejami państw i narodów mieszkających w naszej części Europy.

Okazją do tego spotkania jest organizowana przez Muzeum Podhalański im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Poznać i zrozumieć. Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej.”

O znaczącej randze tego wydarzenia świadczy fakt, iż wspólnym patronatem objęli je Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Konsulowie Generalni Słowacji i Węgier. Nie po raz pierwszy zresztą  organizatorzy mając tak zacnych patronów. Warto w tym miejscu bowiem wspomnieć, iż tegoroczna konferencjanawiązuje do dwóch poprzednich, niezwykle udanych wydarzeń naukowych. W roku  2015 r. zorganizowano w Nowym Targu Międzynarodowe Seminarium  Naukowe pt. „Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni dziejów”, z kolei w 2016 r. gościliśmy w Stolicy Podhala uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej”.

W bieżącym roku, przez cały piątek i sobotę w nowotarskim ratuszu obradować będą naukowcy z szeregu ośrodków naukowych i to zarówno z Polski (Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Lublina),  ale także z zagranicy: Słowacji(Bańskiej Bystrzycy, Preszowa, Nitry, Rużomberoku, Trnawy, Starej Lubowli), Węgier (Budapeszt) Rosji (Moskwa) i Ukrainy. Łącznie wygłoszonych zostanie 41 referatów autorstwa 45 prelegentów. Po raz pierwszy, w sobotę obrady odbywać się będą w dwóch sekcjach równolegle tj.: w Sali reprezentacyjnej ratusza oraz na Sali wystawowej w muzeum. Ilość aplikacji jaka napłynęła bardzo mile zaskoczyła i przerosła oczekiwania organizatorów. Z tej liczby komitet naukowy zmuszony był dokonać wyboru najciekawszych tematów, które zostaną zaprezentowane  na sesjach plenarnych.  Obradom towarzyszyć będą debaty i dyskusje, w których będzie mógł wziąć udział każdy zainteresowany tematyka sesji. Wykłady będą otwarte i bezpłatne. W ratuszu będzie również można nabyć wydawnictwa naukowe, poświęconej problematyce poruszanej na konferencji.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej uczcie intelektualnej i niewątpliwie ważnym wydarzeniu naukowym w naszym mieście. Szczegółowy program poniżej ale także na stronach internetowych i profilach fb  organizatorów.

 21-22  kwietnia 2017 r.

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego

Nowy Targ, Ratusz – Rynek 1

PROGRAM

***

21 IV 2017 r. (piątek)

 • 10.00 – Uroczyste otwarcie konferencji naukowej – wykład inauguracyjny
 • 10.10 – dr hab. AdrienneKörmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie
 • 10.30 – Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie (?)
 • 10.50 – Przerwa kawowa

 PANEL I

 Moderator: mgr Bartosz Wachulec

 • 11.00 – dr Bogdan  Kloch (Muzeum w Rybniku), Państwo rybnickie czeskiego rodu Lobkowiców w księstwie raciborskim na Górnym Śląsku  (II połowa XVI – I połowa XVII w.).
 • 11.20 – dr Tibor Dohnanec (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Z protitureckej pevnosti posledná ochranná bašta monarchie. Zmeny funkcie pevnosti Komárno v obrannom systéme Uhorska.
 • 11.40 – mgr Paweł Kocańda (Uniwersytet Rzeszowski), Modernizacja systemów obronnych zamków nad górnym Dunajcem w dobie najazdów husyckich.
 • 12.00 – mgr Peter Žarnovský (Ľubovnianskemúzeum – hrad v Starej Ľubovni), Vojenská posádka na hrade Ľubovňa a v meste StaráĽubovňa v časespišskéhozálohu.
 • 12.20 – Dyskusja
 • 12.40 – Przerwa kawowa

PANEL II

Moderator: mgr Peter Žarnovský

 • 13.00 – mgr Lucia Šteflová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku v prvej polovici 17. storočia.
 • 13.20 – dr Monika Bizoňová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Náboženské pomery v oblasti poľského Spiša v období 17. a 18. storočia.
 • 13.40 – mgr Marcela Domenová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), K problematike rekonštrukcie šľachtickej knižnice Zamoyski.
 • 14.00 – Dyskusja
 • 14.10 – Przerwa obiadowa

PANEL III

Moderator: mgr Paweł Kocańda

 • 15.10 – mgr Bartosz Wachulec (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Historiografia polska i czeska wobec późnośredniowiecznych epidemii w miastach Europy Środkowej.
 • 15.20 – mgr Matúš Vojna (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Vývoz uhorského vína do Poľska a východné Slovensko v slovenskej a českej historiografii.
 • 15.40 – mgr Tamás Barta (Uniwersytet Naukowy im.  LorándaEötvösa, Budapest), Pilnować tradycji, poznać świata – ideologia i pedagogika węgierskich akademików ludowych.
 • 16.00 – PhDr. Anton Hruboň, PhD.; doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (Univerzita Mateja Belav   Banskej Bystrici), Český, maďarský a poľskýaspekt v slovenskýchdejinách 20. storočia v slovenských učebniciach dejepisu p oroku 1989.
 • 16.20 – Dyskusja
 • 16.30 – Przerwa kawowa

PANEL IV

Moderator: dr Bogdan  Kloch

 • 16.40 – Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.(Filozofická fakulta Trnavskej univerzity), Ľudovít Štúr a jeho spolupráca s predstaviteľmi slovanských národov v polovici 19. stornia.
 • 17.00 – mgr Kamli Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Nie tylko Wawel. Czeskie ślady w historii i tradycji dawnych krakowskich przedmieść.
 • 17.20 – dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku), Dziedzictwo Austro-Węgier na kolejach Polski, Czechosłowacji i Węgier w okresie międzywojennym – balast czy wartość dodana.
 • 17.40 – Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

22 IV 2017 (SOBOTA)

10.00 – Otwarcie drugiego dnia konferencji

 SEKCJA I

SALA REPREZENTACYJNA – PARTER

 PANEL V

Moderator: dr Łukasz Lewkowicz

 • 10.00 – mgr Katarína Ristveyová  (Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici),  Revízne koncepcie Maďarska týkajúce sa územia Slovenska od Trianonu po Viedenskú arbitráž.
 • 10.20 – mgr Łukasz Wiater (Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya),  Zbrodnie nieprzyjaciół przyjaźni polsko-słowackiej. Spojrzenie z Orawy na działania Czechów w okresie kształtowania się granic państwowych oraz ich późniejszych następstw.
 • 10.40 – mgr Pavol Lukáč (Katolícka univerzita v Ružomberku), Slovenská iredenta vo svetle československo-poľských diplomatických vzťahov (1918 – 1938).
 • 11.00 – mgr Robert Kowalski (Uniwersytet Rzeszowski), Poznać i zrozumieć. Dziennikarskie echa wizyty ks. infułata Andrzeja Hlinki w Polsce w sierpniu 1936 r.
 • 11.20 – PhDr., RóbertArpášPh.D. (Katedra histórie FF UKF v Nitre), Pobyt delegácie Slovenskejligy v Poľsku v roku 1938. Kapitola z poľsko – (česko)slovenských vzťahov v medzivojnovom období.
 • 11.40 – Dyskusja
 • 12.00 – Przerwa kawowa

PANEL VI

 Moderator: mgr Łukasz Wiater

 • 12.10 – mgr Erik Ondria (InštitútHistórie FF Prešovskejuiverzity v Prešove) Cyperská kríza v roku 1974 z pohľadu poľsko-československej dobovej tlače (Trybuna Robotnicza-Rudé Právo).
 • 12.40 – mgr Marcin Kluzik, mgr Kinga Alicja Kowalik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Relacje polsko-czechosłowacko-węgierskie w latach 70. i 80. XX w. widziane oczami emigrantów środkowoeuropejskich.
 • 13.00 – dr Jadwiga Sobczuk (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), Kościół na Słowacji w latach 1945-1969.
 • 13.20 – Dyskusja
 • 13.30 -Przerwa obiadowa

PANEL VII

 • Moderator: dr Jadwiga Sobczuk
 • 14.30 – mgr Bartosz Bobek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Polityka historyczna Węgier po 1989 roku.
 • 14.50 – dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologia UMCS, Lublin), EUWT na Węgrzech jako modelowy przykład współpracy transgranicznej – wnioski dla Polski.
 • 15.10 – mgr Bartosz Wujec, mgr Łukasz Wolski (Uniwersytet Wrocławski), Jedność Grupy Wyszehradzkiej w kontekście wyzwań europejskich.
 • 15.30 – mgr Ivo Hopta (Diplomatická akadémia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, Moskva,), Ruský vektor v zahraničnej politike Slovenskej a Českej republiky v rokoch 2012 – 2016.
 • 15.50 – mgr Kamil Pluta, mgr Adam Starzyk (Uniwersytet Wrocławski), Współpraca Grupy Wyszehradzkiej a konflikt ukraińsko-rosyjski w kontekście bezpieczeństwa Europy.
 • 16.10 – Dyskusja
 • 16.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

SEKCJA II

SALA WYSTAWOWA – I PIĘTRO

10.00 – Otwarcie obrad Sekcji II 

PANEL II/1

 Moderator: mgr Natalia Gabryś

 • 10.00 – mgr LiliyaBannikowa (Uniwersytet Wrocławski), Ukraina, Polska, Słowacja jako części ziemi Łemkowskiej.
 • 10.20 – mgr Andrzej Chowaniec (Uniwersytet Jagielloński), Węgry, Ukraina oraz Polska w kontekście wzajemnych relacji na przestrzeni dziejów – próba charakterystyki.
 • 10.40 – mgr Paulina Mielnik (Uniwersytet Jagielloński), Inspiracje dworem węgierskim w kontekście urzędów ministerialnych.
 • 11.00 – dr Anna Krzemińska (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum), Historia współpracy naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie z ośrodkami naukowymi Słowacji, Czech i Węgier.
 • 11.20 – mgr Maria Kazimiera Staniszewska (Uniwersytetu Jagielloński), Między zrozumieniem a egzotyką. Obraz Europy Środkowej w sztuce, filmie i kulturze popularnej.
 • 11.40    Dyskusja
 • 11.50   Przerwa kawowa

PANEL II/2

Moderator: dr Anna Krzemińska

 • 12.00 – mgr István Balázs (Polski Insytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie), Węgrzy w Legionach Józefa Piłsudskiego w świetle relacji polskich oficerów.
 • 12.20 – mgr Michał Janik (Uniwersytet Warszawski), Obraz narodowościowych relacji żołnierzy monarchii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1918.
 • 12.40 – mgr Wioleta Dudzik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Cmentarz wojenny w Łużnej –  miejsce spoczynku żołnierzy wielonarodowościowej armii Austro- Węgierskiej w Wielkiej  Wojnie. Polacy, Węgrzy, Czesi. 
 • 13.00 – Dyskusja
 • 13.10 – Przerwa obiadowa

 PANEL II/3

 Moderator:mgr Jakub Pieczara

 • 14.00 – mgr Lukáš Hedmeg (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Spolupráca slovanskej mládeže združenej v študentských spolkoch v Prahe na prelome 19. a 20. storočia.
 • 14.20 – mgr Natalia Gabryś (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Relacje polsko-czeskie na Śląsku Cieszyńskim 19 X 1918-28 VII 1920 r.
 • 14.40 – Paweł Klęk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Węgierska pomoc dla Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
 • 15.00 – Dyskusja
 • 15.10 – Przerwa na kawę

PANEL II/4

 Moderator: mgr MichałJanik

 • 15.20 – dr LuciánaHoptová (InštitútHistórie FF Prešovskejuiverzity v Prešove), Vybrané osobnosti bieloruskej emigrácie na území Protektorátu Čechy a Morava a v Slovenskej republike v rokoch druhej svetovej vojny.
 • 15.40 – mgr Magdalena Woszczek, (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Polacy na Węgrzech w latach 1939-1945. Wojna – polityka – codzienność. Uwarunkowania i bilans.
 • 16.00 – mgr Jakub Pieczara (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich oraz 11 Czechosłowacki Batalion Piechoty – Wschód podczas  obrony Tobruku w 1941 roku.
 • 16.20 – Dyskusja i zakończenie obrad Sekcji II
 • 16.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji w Sali R
Facebook Comments