Dodatek węglowy – wniosek i zasady wypłacania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. wnioski o dodatek węglowy można będzie pobrać:

– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Bulwarowa 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS;
– ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o dodatek węglowy można składać:
– w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Bulwarowa 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS,
– wrzucając do urny podawczej na wnioski o dodatek węglowy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przedsionek),
– za pomocą poczty tradycyjnej,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP oraz przesłane drogą e-mailową na adres e-mail: gops@ugnowytarg.pl

UWAGA!
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mailem lub za pośrednictwem ePUAP, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. W celu usprawnienia pracy i obsługi wnioskodawców, przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski – zwracamy się z prośbą o samodzielne wypełnienie wniosku. Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

– kocioł na paliwo stałe,
– kominek,
– koza,
– ogrzewacz powietrza,
– trzon kuchenny,
– piecokuchnia,
– kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 18 26 14 100 lub 18 26 14110, 18 26 14 113

Wniosek do pobrania również w załączniku poniżej.

f0b876a6d0(1)

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


piętnaście + cztery =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.