Zmiany w Stowarzyszeniu Rozwoju Spisza i Okolicy

28 października w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy.

Tematem spotkania było przegłosowanie i przyjęcie zmian w statucie organizacji. Zebranie zainaugurował prezes Zarządu Julian Kowalczyk, a poprowadził przewodniczący spotkaniu Maciej Płachta.

Jak podkreślił prezes Zarządu, potrzeba dokonania zmian w statucie podyktowana została koniecznością podpisania porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, jako warunkiem niezbędnym do otrzymania środków na Lokalną Strategię Działania na lata 2014-2020. Nowym członkom oraz osobom aspirującym do członkostwa przybliżono cele i zadania organizacji, a w toku przygotowań wstępnych  wyłoniono protokolanta zebrania – pracownicę biura Zarządu Jolantę Kałafut oraz członków Komisji uchwały wniosków, w której zasiedli: Jan Budz, Józef Majerczak oraz Jan Rataj.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie zebranym dotychczasowych prospołecznych działań organizacji w ramach osi LEADER w latach 2007 – 2013.  Wśród wymienionych dokonań znalazły się m.in.: publikacje promujące region Spisza, imprezy oraz cykle imprez kultywujących tradycję i kulturę spiską, rozwój turystyki, inwestycje w rozwój lokalnych przedsiębiorstw,  tworzenie nowych miejsc pracy, współpraca z innymi regionami, promowanie produktów lokalnych i inne.

 Polski Spisz leży na terenie 3 gmin, gminy Nowy Targ, Łapsze Niżne i Bukowiny Tatrzańskiej – podkreślał prowadzący prezentację Julian Kowalczyk.  Obszar ten zamieszkują górale spiscy i podhalańscy, z którymi mamy wiele wspólnego, ale od których wiele nas też odróżnia. Inny strój, tradycje oraz inne od podhalańskich zwyczaje stanowią o naszym bogactwie. Spisz długo postrzegany był  nie jako odrębny, autonomiczny region, lecz jako część składowa Podhala, dlatego wymagał odpowiedniego wypromowania – podkreślał.

Po prezentacji projektów zrealizowanych  w latach 2007-2013 przystąpiono do prac nad zmianą statutu. W pierwszej kolejności poddano pod rozwagę uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Spisz – Podhale” z siedzibą w Nowym Targu. Terenem działania organizacji będzie obszar gmin wiejskich Nowy Targ, Łapsze Niżne i Bukowina Tatrzańska z 14 wsiami spiskimi i 24 podhalańskimi. Po przyjęciu uchwały o zmianie nazwy, pragraf po paragrafie, przedstawiono zebranym proponowane zmiany w statucie.

Nie obeszło się bez zgrzytów. Ostatecznie przedstawiony przez Zarząd i wójtów poszczególnych gmin projekt nowego statutu został zatwierdzony i przyjęty do realizacji.  Ostatnia uchwała podjęta w tym dniu dotyczyła wysokości składek członkowskich od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejne walne zebranie członków, podczas którego kontyunuowane będą prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego na następne lata oraz wybrane nowe władze Stowarzyszenia planowane jest na 25 listopada 2015 r. na godz. 17.00 w Nowej Białej.

Facebook Comments