Zebranie wiejskie – sprawozdanie za 2014 rok

W niedzielę 29 marca w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem zastępcy wójta gminy Nowy Targ, Stanisława Szeligi, sołtys wsi, Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie 46 osób.

Po czynnościach organizacyjnych wyłoniono protokolanta zebrania, Krystynę Waniczek, a następnie przystąpiono do omawiania kolejnych punktów spotkania.

Najpierw urzędująca pani sołtys przedstawiła mieszkańcom sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. W swojej wypowiedzi skupiła się na dwóch punktach:

 • remizie, której wpływy za 2014 rok wyniosły 1950,00 zł, wydatki – 1980,45 zł, a niewykorzystane środki z 2013 r. – 34,66 zł. Do przeniesienia na 2015 r. zostało zatem 4,21 zł;
 • funduszach sołeckich, które w 2014 rok wynosiły 126.335,00 zł, poniesione wydatki – 113.400,47 zł – na rok 2015 pozostało więc do wykorzystania 12.934,53 zł.

Po przedstawieniu szczegółowych danych co do wpływów i wydatków (do wglądu u pani sołtys) oraz odpowiedzi na pytania ze strony zgromadzonych, przystąpiono do głosowania. Nie było głosów przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu – sprawozdanie z budżetu za 2014 r. zostało więc przegłosowane i przyjęte.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie zastępcy wójta, Stanisława Szeligi, który przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. I tak w minionym roku Gmina Nowy Targ poczyniła następujące inwestycje na rzecz wioski:

 • wykonanie chodnika – łączny koszt 300.000 zł – inwestycję poczyniono łącznie ze Starostwem Powiatowym (koszt dla gminy 150.000 zł, dla starostwa 150.000 zł ),
 • wykonanie tablic informacyjnych – inwestycja poczyniona z Radą Sołecką (koszt dla gminy 2.600 zł, dla rady 2.600 zł),
 • remont ul. Krótkiej  – 13.400 zł,
 • zbiornik przeciwpożarowy OSP – łączny koszt 98.000 zł,
 • dofinansowanie LKS “Wicher” – 9.000 zł,
 • remont szkoły (dach + odwodnienie) – koszt 261.000 zł,
 • dofinansowanie na 1 ucznia 1.642 zł.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie środków znajdujących się do dyspozycji sołectwa w roku bieżącym. Łącznie na 2015 rok jest to kwota 140.391,63 zł. Zaproponowano następujące sposoby jej rozdysponowania:

 • OSP – 5.000 zł,
 • LKS “Wicher” – 2.000 zł,
 • Zespół “Honaj” – 2.000 zł,
 • szkoła – 2.000 zł,
 • asfaltowanie ul. Cichej – 30.000 zł,
 • poszerzenie ul. Słonecznej – 40.000 zł,
 • remont wodociągu – 20.000 zł,
 • droga do Coła – 15.000 zł,
 • droga pod Skałkę – 3.000 zł.

Pozostałe środki w kwocie – 21.391,63 zł przeznaczone zostaną na energię, odśnieżanie oraz konieczne remonty. Budżet przyjęto poprzez głosowanie. Nie było głosów sprzeciwu, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W toku dyskusji i zgłaszanych uwag poddano pod rozpatrzenie następujące propozycje:

 • remont drogi na Wichrówkę,
 • żwirowania drogi pod Skałą (ku Sprzycce),
 • poprawienie skrzyżowania ul. Długiej z ul. Słoneczną.

Na zakończenie zebrania wójt zaapelował do mieszkańców o aktywne interesownie się kwestią planowania przestrzennego. Mówił też o dofinansowaniu do kolektorów słonecznych, na które mieszkańcy gminy nadal mogą składać wnioski, a także przypomniał o akcji usuwaniu azbestu. Najubożsi, których dochód na osobę nie przekracza 456 zł, mogą starać się o dofinansowanie do zakupu blachy.

Kończąca tę kadencję pani sołtys, Stanisława Sołtys podziękowała mieszkańcom za zaufanie, jakim ją obdarzyli. Korzystając ze sposobności, zaprosiła także na kolejne wybory, w których ponownie staje w szranki o stołek sołtysa wsi.

Zdjęcia: Wiesław Waniczek

Facebook Comments