Gmina w Dursztynie

XVIII Sesja Rady Gminy Nowy Targ odbyła się w naszej remizie.

Wójta, zastępców wójta, Radę, sołtysów i radnych zaprosili do Dursztyna sołtys Stanisława Sołtys i radny Krzysztof Waniczek. Organizacyjnie w przyjęciu i ugoszczeniu gości pomagała cała wieś, a w szczególności: Rada Sołecka, zespół „Honaj”, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP i Klasztor OO. Franciszkanów. Lista tematów poddanych pod głosowanie i dyskusję była na tyle długa, że obrady trwały blisko 4 godziny.

Sesja rozpoczęła się od modlitwy poprowadzonej przez o. proboszcza. Po niej przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ Wiesław Parzygnat poinformował przybyłych o dodaniu 3 dodatkowych punktów do zgłoszonego wcześniej porządku obrad. Po czym jednomyślnie poprzez głosowanie przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady.

Po tym wstępie wójt gminy Jan Smarduch przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności swojej i swoich zastępców w okresie międzysesyjnym, tj. od 8 września do 19 października. Przypomniał przy okazji o wydłużeniu o kolejne 3 miesiące, tj. do I kwartału 2017 r., programu pomocy przy usuwania azbestu i dofinansowaniu do zakupu blachy. Wskazał też na realizowany przy współpracy z Powiatem Nowotarskim i Urzędem Marszałkowskim program profilaktyki zakażeń pneumokokowych, w ramach którego zakupiono 272 dawki szczepionki (koszt programu 65.349 zł), a także na kontynuowany i w całości finansowany przez gminę Nowy Targ program profilaktyki zakażeń wirusem HPV (koszt programu w 2016 r. wyniósł 31.000 zł).

Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2016. W sołectwie Dursztyn po stronie zwiększeń przyjęto kwotę 13.000 zł (2.000 zł na zakup komputera do szkoły, 3.000 zł na malowanie dachu na remizie oraz 8.000 zł na zużycie energii elektrycznej w remizie). Natomiast po stronie zmniejszeń znalazło się rozliczenie dróg rolnych na kwotę 16.593 zł.

Zagorzałą dyskusję wśród sołtysów i radnych wzbudziła kwestia podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Nowy Targ na lata 2017-2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ. Szczegóły związane z tym przedsięwzięciem przybliżyli zebranym wójt gminy Jan Smarduch oraz obecny na sesji prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Największym obciążeniem inwestycyjnym Spółki na terenie gminy Nowy Targ wg prezesa PPK jest modernizacja oczyszczalni w Łopusznej (koszt 5.1 mln zł). Drugim jej dużym zadaniem będzie dokończenie inwestycji rozpoczętej w Ludźmierzu (koszt 900 tys. zł). Wieś Dursztyn – jak na razie – nie ma co liczyć na kanalizację.

–  Dopóki nie zrobimy Nowej Białej i Krempach, nie widzę możliwości realizacji Dursztyna – mówił, pytany o kanalizację w Dursztynie, Jan Smarduch. Jedynym sensownym rozwiązaniem będzie zaprojektowanie kanalizacji i sprowadzenie ścieków do Krempach. Wszystkie inne wyliczenia robione dla Dursztyna to koszty na poziomie 40 zł za m3 – argumentował.

Nieco mniej emocji wywołała konieczność przegłosowania uchwały w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Biała – Zagrody. Powodem tej zmiany jest wniosek właściciela firmy „Żanex”, który w Nowej Białej zakupił żwirodajne tereny i chce przeprowadzać na nich eksploatację. Głos w sprawie tej zmiany zabrał radny z Nowej Białej Paweł Długi. Pytał m.in. o koncesję, ewentualne monitorujące oddziaływanie Gminy na pracę żwirowni oraz o kwestię zagospodarowania terenu po eksploatacji. Zastanawiał się również nad korzyściami i obciążeniami związanymi z taką eksploatacją. Jednakże – jak podkreślono na forum – istnienie terenów przeznaczonych w studium do eksploatacji, obliguje Gminę do przyjęcia wnioskowanej zmiany.

Prócz powyższych tematów poddano także pod głosowanie następujące uchwały: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych gminy Nowy Targ oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół Gminy Nowy Targ;  zakupu działek pod inwestycje w Morawczynie, Krempachach, Łopusznej i Knurowie.

Osobnym punktem zebrania było przyjęcie  sprawozdania Komisji Rewizyjnej z analizy wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r, a także poinformowanie o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników Urzędu Gminy. Sporo miejsca poświęcono także przedstawieniu i przegłosowaniu dopisanej do porządku obrad rezolucji w sprawie przejęcia na własność przez Urząd Marszałkowski Dworu Tetmajerów w Łopusznej. Argumentowano przy tym, że proponowana zmiana wyjdzie na korzyść samemu temu obiektowi, który – odpowiednio zadbany, odrestaurowany i dobrze wykorzystany – odzyska swoją pierwotną świetność.

Ostatnim punktem sesji były zapytania i wolne wnioski. Tutaj zdecydowany prym wiodła propozycja wprowadzenia monitoringu w wyznaczonych przez sołtysów miejscach wioski. Argumentowano przy tym, że w każdej miejscowości są takie miejsca, które – gdyby były monitorowane – łatwiej byłoby utrzymać w bezpieczeństwie i czystości. Poddano również pod rozwagę konieczność przycięcia lub wycięcia stwarzających zagrożenie przydrożnych drzew, obowiązkowego używania odblasków po zmroku, prewencji anty-czadowej u progu rozpoczynającego się sezonu grzewczego i inne.

Po zakończeniu spotkania radny Krzysztof Waniczek w imieniu dyrektor Małgorzaty Sowy zaprosił wójtów i Radę Gminy do obejrzenia inwestycji zrealizowanych w szkole.

Facebook Comments