Zebranie wiejskie – protokół

2 kwietnia 2017 r. w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha, sołtys wsi Dursztyn Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie (podpisanych na liście) 38 osób.

Po czynnościach organizacyjnych wyłoniono protokolanta zebrania, Krystynę Waniczek,  a następnie przedstawiono kolejne punkty do omówienia.

1. Na początek sołtys wsi Stanisława Sołtys przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok:

a) remiza:

 • pozostałe z 2015 r. środki – 562,05 zł
 • dochody – 1.790,00 zł
 • wydatki – 2.267,20 zł
 • pozostało na 2017 r. – 84,85 zł

b) fundusze sołeckie:

 • środki postawione do dyspozycji w 2016 r. – 157.626,85 zł
 • wydatki łączne za 2016 r. – 147.183,56 zł
 • pozostało na 2017 r. –  10.443,29 zł

Po przedstawieniu szczegółowych danych co do wpływów i wydatków (do wglądu u pani sołtys) przystąpiono do głosowania. Nie było głosów przeciw, sprawozdanie z budżetu za 2016 r. zostało więc przegłosowane jednomyślnie i przyjęte.

2. Drugim punktem zebrania było wystąpienie wójta na temat wykonania budżetu za 2016 r. I tak w minionym roku poczyniono następujące inwestycje:

 • uregulowanie długu względem powiatu za chodniki wykonane w 2015 r. + dofinansowanie do asfaltowania i remontu dróg – łącznie – 229.666 zł,
 • ogrodzenie przy szkole – 39.483 zł
 • bieżące utrzymanie szkoły – 602.000 zł
 • dofinansowanie do LKS „Wicher” – 8.000 zł

3. Po wystąpieniu wójta sołtys wsi przedstawiła budżet sołectwa i plan jego wykorzystania na 2017 r:

a) środki pozostające do dyspozycji sołectwa na 2017 r.

 • fundusz sołecki – 22.692,25 zł
 • środki postawione do dyspozycji  rady sołeckiej– 107.819,00 zł
 • pozostałe z 2016 r. – 10.443,29 zł

Łącznie do dyspozycji w 2017 r. 140.954,54 zł

b) propozycje wykorzystania środków:

 • fundusz sołecki w całości przeznaczyć na remonty dróg,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego – 30.000 zł,
 • asfaltowanie ul. Kościelnej – 35.000 zł,
 • remont wodociągu – 20.000 zł,
 • OSP – 3.000 zł,
 • Zespół „Honaj” – 3.000 zł,
 • szkoła podstawowa – 2.000 zł,
 • prowadzenie strony internetowej – 1.000 zł,
 • regulacja drogi koło Gołej Skałki – 15.000 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków – 109.000 zł

Pozostałe fundusze w kwocie – 31.954,54 zł przeznaczone zostaną na energię, kosze, odśnieżanie oraz konieczne remonty. Budżet przyjęto poprzez głosowanie. Nie było głosów sprzeciwu. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

4. W toku dyskusji mieszkańców wniesiono pod rozpatrzenie następujące wnioski:

 • uzupełnienie kanału z kręgów na ul. Cichej (problem wydostawania się wody spomiędzy kręgów),
 • rozwiązanie problemu motocyklistów nieszczących pola i Żar,
 • zniwelowanie (obniżenie) progów zwalniających przy szkole w Nowej Białej,
 • promowanie spalania od góry.

5. Podczas zebrania wiejskiego Paulina Białoń – ekodoradca z Urzędu Gminy Nowy Targ przedstawiła mieszkańcom projekt  LIFE w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Rozdała też ankietę do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, którą każdy do końca roku powinien złożyć w siedzibie Urzędu Gminy.

Sołtys wsi poinformowała o przegłosowaniu na ostatniej sesji Rady Gminy Nowy Targ uchwały o odsprzedaży Stanisławowi Rabiańskiemu części działki leżącej przy zbiorniku p.pożarowym. Apelowała także o nieciągnięcie drzew po drogach i niewywożenie pod Kirę niczego, co nie jest gruzem. Podziękowała natomiast za utrzymywanie porządku w obejściach.

Na tym zebranie zakończono, protokół odczytano i podpisano.

Facebook Comments